گروه    "داروهای ضد سرطان"
آسپاراژیناز
آمینوگلوتتیماید
آمینوگلوتتیمید
اتوپوزاید
اتوپوزید
استراموستین
استرپتوزوسین
انترفرون ها (آلفا)
اوکترئوتاید
اوکتروتاید، اوکتروتید
اوکسالیپلاتین
اوگزالیپلاتین
اپی روبیسین
اگزمستان
ایداروبیسین
ایرینوتکان
ایفوسفاماید
ایفوسفامید
ایماتینیب
اینترفرون آلفا
بلئومایسین
بلئومیسین
بوسرلین
بوسولفان
تاموکسی فن
تری اکسید آرسنیک
تریپتورلین
تنی پوزاید
تنی پوزید، تنی پوساید
تیزانیدین
تیوگوانین
جم سیتابین
داروهای ضد سرطان
دانوروبیسین
داکاربازین
داکتینومایسین
دوستاکسل
دوکسوروبیسین
ریتوکسیماب
ریتوکسیمب
سیتارابین
سیس پلاتین
سیکلوفسفاماید
سیکلوفسفامید
فلوئورواوراسیل
فلوتاماید
فلوتامید
فلودارابین
فلورواوراسیل
لئوپرورلین
لئوکوورین، لوکورین، لووکوورین
لتروزول
لوموستین
لوپرورلین
لوکوورین
متوترکسات
متوترکسیت
مرکاپتوپورین
مسنا
ملفالان
میتوتان
میتومایسین
میتوکسانترون
میتوگزانترون
هگزامتیل ملامین
هیدروکسی اوره
وین بلاستین
وین کریستین
ویندزین
ویندسین
وینورلبین
پاکلیتاکسل
پاکلیتکسل، پاکلیتاگزل، پاکلیتگزل
پردنیموستین
پروکاربازین
پگاسپارگاز
پگاسپارگاس
کاربوپلاتین
کارموستین
کربوپلاتین
کلادریبین
کلرامبوسیل
کلرمتین