گروه    "داروهای قلبی و عروقی"
آترواستاتین
آتنولول
آتورواستاتین
آدنوزین
آملودیپین
آمیلوراید - اچ
آمیلوراید - هیدروکلروتیازید، آمیلوراید اچ
آمیودارون
آنتوسیانوزید A
آنتوسیانوزید آ
استاتین ها
اسمولول
اسپیرنولاکتون
اسپیرونولاکتون
اسید اتاکرینیک
انالاپریل
ایزوسورباید دی نیترات
ایزوسورباید مونونیترات
ایزوکسوپرین
بازدارنده های HMG - COA رداکتاز
بتابلوکرها
برتیلیوم
بلوک کننده های کانال کلسیم
تری متافان
تریامترن - اچ
تریامترن - هیدروکلروتیازید
تولازولین
جم فیبروزیل
دلیتیازم
دیازوکساید
دیازوکسید
دیزوپیرامید
دیسوپیرامید
دیگوکسین
رزرپین
رسرپین
سدیم تترادسیل سولفات
سوتالول
سیمواستاتین
فلکائینید
فنیل افرین
فوروزماید
لواستاتین
لوزارتان
لوواستاتین
لیدوکائین سیستمیک
لیدوکاین
مانیتول
ماینوکسیدیل
متوپرولول
متیل دوپا
مسدود كننده های گيرنده هاي بتا آدرنرژيك
مکسی لتین
میلرینون
مینوکسیدیل سیستمیک
نیترات ها
نیتروپروساید
نیتروپروسید
نیتروگلایسرین
نیتروگلیسرین
نیفدیپین
نیمودیپین
هیدرالازین
هیدروکلروتیازید
وراپامیل
پرازوسین
پروستا گلندین E1
پروستاگلاندین E1
پروپافنون
پروپرانولول
پروکائین آمید
پروکائینامید
پنتوکسی فیلین
کارودیلول
کاپتوپریل
کلرتالیدون
کلستیرامین
کلوفیبرات
کلونیدین
کومارین
کینیدین