گروه    "هورمون ها و فراورده های سنتتیک"
اتیدرونات
اتیدرونیت
اتینیل استرادیول
استرادیول
استروژن های کونژوگه
انسولین
اوروفولیتروپین
اوکترئوتاید
اوکتروتاید، اوکتروتید
اوکسی متولون
اکسی متولون
بتامتازون
برموکریپتین
بروموکریپتین
تتراکوزاکتاید
تریامسینولون
تستوسترون
دانازول
دزوکسی کورتیکواسترون
دگزامتازون
دیازوکساید
دیازوکسید
دیدروژسترون
دینسترول
سوماتروپین
سیپروترون
سیپروترون کامپاند
ضد بارداری ال دی
ضد بارداری اچ دی
ضد بارداری تریفازیک
فسفسترول
فلودروکورتیزون
فولیتروپین های آلفا و بتا
لاینسترنول
لوتیروکسین
لونورژسترول
لووتیروکسین
لوونورژسترول
لینسترنول
لیوتیرونین
متفورمین
متی مازول
متیل تستوسترون
متیل پردنیزولون
مجسترول
مدروکسی پروژسترون
منوتروپین ها
مژسترول
ناندرولون
نانوکسینول - 9
هیدروکسی پروژسترون
هیدروکورتیزون
وازوپرسین
پاراتورمون
پردنیزولون
پردنیزون
پروپیل تیواوراسیل
پروژسترون
ژستونورون
کلرپروپاماید
کلرپروپامید
کلسی تونین
کلومیفن
کنتراسپتیو ال دی
کنتراسپتیو اچ دی
کنتراسپتیو تری فازیک
گلوکاگون
گلی بن کلامید
گلی کلازید
گنادوتروپین جفتی
گنادورلین
گونادوتروپین جفتی
گونادورلین