گروه    "واکسن ها و داروهای ایمونولوژیک"
پگ اینترفرون آلفا 2 - ب
پگ اینترفرون آلفا 2 - آ
آزاتیوپرین
آنتی توکسین بوتولیسم A+B+E
آنتی توکسین بوتولیسم E
آنتی توکسین دیفتری
آنتی توکسین ها
آنتی توکسین کزاز
آنتی توکسین گازگانگرن
اتانرسپت
ایمنوگلوبولین Anti D IM
ایمنوگلوبولین Anti D IV
ایمنوگلوبولین داخل عضلانی
ایمنوگلوبولین داخل وریدی
ایمنوگلوبولین سرخک
ایمنوگلوبولین ها
ایمنوگلوبولین هاری
ایمنوگلوبولین هپاتیت B
ایمنوگلوبولین کزاز
اینترفرون بتا 1 آ
اینترفرون بتا 1 ب
اینترفرون ها
اینترفرون گاما 1 ب
اینفلیکسیماب
اینفلیکسیمب
تاکرولیموس
توکسوئید دیفتری و کزاز برای بزرگسالان
توکسوئید دیفتری کزاز کودکان
توکسوئید کزاز
توکسوئیدها
سایرولیموس
سایکلوسپورین
سیرولیموس
سیکلوسپورین
مایکوفنولات
مایکوفنولیت
واکسن آبله مرغان
واکسن آنفلوانزا
واکسن آنفلونزا
واکسن اوریون
واکسن ب ث ژ
واکسن تایفوئید
واکسن تب زرد
واکسن تزریقی فلج اطفال
واکسن تزریقی فلج کودکان
واکسن تیفوئید
واکسن خوراکی فلج اطفال
واکسن خوراکی فلج کودکان
واکسن دیفتری، کزاز و سیاه سرفه
واکسن سرخجه
واکسن سرخک
واکسن سرخک، سرخجه و اوریون
واکسن سل
واکسن مننژیت
واکسن مننگوکوک A+C
واکسن ها
واکسن هاری
واکسن هپاتیت B
واکسن پنوموکوک پلی والان
پادزهر بوتولیسم A+B+E
پادزهر بوتولیسم E
پادزهر دیفتری
پادزهر عقرب
پادزهر مار
گلوبولین آنتی تیموسیت