آبسه چیست؟

تعریف آبسه (Abscess): جمع شدن موضعی چرک در اثر واکنش بافت در برابر عوامل و موجودات چرک زا مانند باکتری ها و یا عوامل خارجی را آبسه یا دمل، می گویند؛ جمع شدن چرک در هر بخشی از بدن است که معمولاً می تواند منجر به ایجاد تورم و التهاب در اطرافش شود.

نحوه تشکیل آبسه: در آغاز عامل بیماری زا با ترشح سم و آسیب به سلولهای بدن فرایند التهاب یا آماس را آغاز می کند. مراحل بعدی عبارتند از: ترشح پادتن، یا آنتی بادی، از سلولهای ایمنی موجود در محل، آزاد شدن سیتوکین ها، فعال شدن سیستم کمپلمان، افزایش نفوذ پذیری رگ های موضعی، تجمع سلولهای ایمنی در محل و ... .

دیواره سلولی پیرامون آبسه یا دمل را سلولهای سالمی می سازند که تلاش می کنند از آسیب عامل بیماری زا در امان بمانند. این کپسول هرچند جلو گسترش عفونت می گیرد ولی اغلب موجب می شود سلولهای ایمنی، و گاها آنتی بیوتیک ها، نتوانند عامل بیماری زا را ریشه کن کنند.

 

درمان آبسه نیازمند دبریدمان و تخلیه محتویات، کورتاژ و گاه تجویز آنتی بیوتیک است.

انواع آبسه یا دمل: با توجه به محل تشکیل آبسه، برخی از انواع آن عبارتند از:

  • آبسه دندان
  • آبسه مغزی
  • آبسه کبد
  • آبسه ریوی
  • آبسه پره تونسیلار
  • آبسه پاروتید
  • آبسه مقعد
  • آبسه پستان