"مقالات موجود برای برچسب کاهش بویایی"

از دست دادن بویایی می تواند جزئی یا کامل باشد، هر چند که نابویایی کامل تقریباً نادر می باشد. همچنین نابویایی، بسته به علت بوجود آورنده، به شکل موقت یا دائمی رخ می دهد.

نابویایی به ندرت علامت یک بیماری جدی محسوب می شود، با وجود این به منظور چشیدن و لذت بردن از مواد غذایی به وجود یک حس بویایی سالم نیاز هست. نابویایی منجر به بی علاقگی نسبت به خوردن می شود و این امر می تواند سبب کاهش وزن، سوء تغذیه یا حتی افسردگی شود.

ادامه مطلب . . .