"مقالات موجود برای برچسب سبوس"

گندم از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان می باشد. بطوریکه از سالیان بسیار دور و قبل از آنکه بشر به موارد مصرف سایر گیاهان از نظر تغذیه پی ببرد مهمترین منبع غذایی برای آنان بوده است. اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و شیمیایی موادی است که دانه آن را تشکیل می دهد.

در کل گندم دارای سه بخش کلی آندوسپرم، پوسته و جوانه می باشد. آندوسپرم بزرگترین عضو دانه گندم است و 80 تا 83 درصد حجم کل دانه گندم را تشکیل می دهد. این قسمت عمدتا شامل پروتئین (70 درصد پروتئین دانه) و نشاسته می باشد.

ادامه مطلب . . .

برنج دارای دو پوسته است. پوسته بیرونی ارزش غذایی ندارد، اما ارزش دارویی دارد. در فرآیند آماده سازی برنج برای فروش، ابتدا پوسته خشک و سخت برنج را می گیرند و دور می ریزند. در این مرحله، برنج به رنگ قهوه ای روشن (شبیه به کرم رنگ) است. این برنج را برنج قهوه ای می نامند که دارای ارزش غذایی بسیار زیادی است.

انسان ها طی هزاران سال برنج فهوه ای مصرف می کردند، تا اینکه در سال 1860 با اختراع دستگاه های مجهزی که قادر به سفید کردن برنج بود مرحله دیگری نیز به فرآیند آماده سازی برنج افزوده شد و از آن به بعد، پوسته دوم آن که ارزش تغذیه ای و دارویی زیادی داشت نیز گرفته و دور ریخته شد. در این مرحله باقیمانده، به طور عمده بخش نشاسته ای برنج، بعنی همان برنج سفیدی است که ما می شناسیم.

ادامه مطلب . . .