"مقالات موجود برای برچسب گلبول های قرمز"

افزایش سطح گلبولهای قرمز خون اشاره بر وجود مقادیر بسیار زیادی از گلبولهای قرمز خون دارد که در جریان خون در حال گردش می باشند. گلبولهای قرمز خون (RBC)، که اریتروسیت نیز نامیده می شوند، در مغز استخوان ساخته می شوند و وظیفه انتقال اکسیژن از شش ها بسوی بافت های تمامی نقاط بدن را بر عهده دارند. افزایش سطح گلبولهای قرمز خون اریتروسیتوزیس (erythrocytosis) نیز نامیده می شود.

ادامه مطلب . . .