"مقالات موجود برای برچسب خلط خونی"

بیماری های ریوی مختلفی وجود دارند که می توانند منجر به بروز سرفه های خونی (هموپتیزی) شوند. سرفه های خونی به اشکال مختلفی دیده می شوند: ممکن است رنگ خون قرمز روشن یا صورتی باشد و خود خون نیز حالت کف دار داشته و یا آغشته به مخاط (خلط) باشد. سرفه های خونی، که با عنوان هموپتزی نیز شناخته می شوند، حتی در کمترین مقدار خود نیز می توانند نشانه ای از وجود یک شرایط هشدار دهنده و خطرناک باشند.

ادامه مطلب . . .