"مقالات موجود برای برچسب ناتوانی های جنسی"

وجود خون در منی (هماتواسپرمیا) می تواند ترسناک باشد، ولیکن در اکثریت قریب به اتفاق موارد این پدیده منجر به بروز عوارض جدی نمی شود. وجود خون در منی پدیده ای نادر است که در اغلب موارد بخودی خود از بین می رود.

ادامه مطلب . . .