"مقالات موجود برای برچسب کم خونی فقر آهن"

آیا تمایل به جویدن مرتب یخ نشانه ای از آنمی یا کم خونی می باشد؟ احتمالاً!

پزشکان برای توصیف علت تمایل به جویدن مرتب موادی که هیچ ارزش غذایی ندارند، نظیر یخ، خاک رس، آرد نشاسته یا کاغذ، اصطلاح پیکا (Pica) را بکار می برند. در کودکان بیمار بروز پیکا به مدت کوتاه بسیار شایع می باشد. از طرف دیگر تمایل به جویدن یخ (Pagophagia) اغلب با آنمی فقر آهن همراه می باشد.

ادامه مطلب . . .

آنمی یا کم خونی، وضعیتی است که در آن بدن قادر به تولید مقدار کافی گلبول های قرمز سالم نمی باشد. گلبول های قرمز وظیفه دارند که اکسیژن را از ریه ها دریافت کرده و به بافت های مختلف بدن حمل نمایند. توانایی حمل اکسیژن به واسطه وجود نوعی مولکول پروتئینی خاص به نام هموگلوبین در درون این سلول ها میسر می شود. در ترکیب شیمیایی هموگلوبین اتم های آهن نیز شرکت می کنند. در واقع رنگ قرمز هموگلوبین (و گلبول های قرمز) به دلیل وجود اتم های آهن می باشد.

انواع مختلفی از کم خونی وجود دارد که کم خونی ناشی از کمبود آهن شایعترین نوع آن است. زمانی که بدن انسان ذخایر کافی از آهن نداشته باشد، این نوع کم خونی اتفاق می افتد.

ادامه مطلب . . .