"مقالات موجود برای برچسب توانبخشی"

با وجود اینکه ساختار ویژه کفش های دوی مدرن به خوبی از پا محافظت می کنند، ولی با این حال دارای تاثیر منفی نیز می باشند و آن افزایش فشار بر روی 3 مفصل اندام تحتانی می باشد. به احتمال زیاد این افزایش بواسطه پاشنه بلند و افزایش ارتفاع مواد موجود در زیر قوس داخلی پا ایجاد می شود که هر دو از ویژگی های کفش های دو مدرن می باشند.

ادامه مطلب . . .