"مقالات موجود برای برچسب اشک"

محققان نیوزلندی قادر به جدا کردن و توقف تولید فاکتور LFS، آنزیم موجود در پیاز که باعث سوزش چشم ها و سرازیر شدن اشک می شود، شدند. LFS به طور طبیعی مسئول ایجاد ترکیبی فرار است، که وارد چشمان شده و در نهایت منجر به سرازیر شدن اشک می شود. لیکن بدون LFS  هیچ ترکیبی وجود نخواهد داشت که موجب تحریک آبریزش چشم ها شود. در عوض این مولکولها تبدیل به تیوسولفینات می شوند، ترکیبی بسیار مشابه به ترکیبات موجود در سیر که دارای منافع زیادی برای قلب می باشد.

ادامه مطلب . . .