"مقالات موجود برای برچسب تروما"

وجود خون در منی (هماتواسپرمیا) می تواند ترسناک باشد، ولیکن در اکثریت قریب به اتفاق موارد این پدیده منجر به بروز عوارض جدی نمی شود. وجود خون در منی پدیده ای نادر است که در اغلب موارد بخودی خود از بین می رود.

ادامه مطلب . . .