"مقالات موجود برای برچسب اسید اوریک"

افزایش بیش از حد سطح اسید اوریک هیپراوریسمی (hyperuricemia) نامیده می شود. اسید اوریک در طول تجزیه پورین (Purine)، ماده ای که در بسیاری از مواد غذایی وجود دارد، تولید می شود. اسید اوریک پس از تولید وارد جریان خون شده، سپس از طریق خون وارد کلیه ها می شود و حجم قابل توجهی از آن از طریق ادرار دفع می شود

ادامه مطلب . . .