"مقالات موجود برای برچسب وریدها"

بیماری واریس نوعی بیماری وریدی است که برای شناخت آن لازم است چگونگی عملکرد وریدها را بدانیم، قلب خون را به ریه ها پمپ می کند تا اکسیژن بگیرد. سپس خون به قلب باز می گردد تا به درون شریان ها پمپ شود و اکسیژن را به همه بدن برساند. قلب، خون را با نیروی زیادی به درون شریان ها (سرخرگ ها) می فرستند. وقتی خون از بخش های مختلف بدن به سوی قلب باز می گردد از درون وریدها (سیاهرگ ها) عبور می کند. وریدها برخلاف شریان ها فاقد نیروی زیادی برای حرکت دادن خون می باشند. ولی در عوض دریچه هایی دارند که فقط به سمت قلب باز می شوند و از این طریق از برگشت خون به عقب جلوگیری می کنند. وریدها برای راندن خون در جهت مناسب به انقباض عضلانی متکی هستند.

ادامه مطلب . . .