"مقالات موجود برای برچسب گلبول های سفید"

افزایش گلبولهای سفید خون عبارت است از افزایش تعداد سلولهای مبارزه کننده با بیماری ها (لوکوسیت ها) که در خون جریان دارند. افزایش تعداد گلبولهای سفید خون، لکوسیتوز (leukocytosis) نیز نامیده می شود.

ادامه مطلب . . .